Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REGULAMIN WYDAWNICTWA CDiS SZ

Postanowienia ogólne

§1

 1. Wydawnictwo Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest komórką wewnętrzną Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS SZ) – instytucji będącej jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej. Wydawnictwo działa na podstawie Rozkazu nr 7 Dyrektora CDiS SZ z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 2. Nadzór nad działalnością Wydawnictwa sprawuje Dyrektor CDiS SZ poprzez Przewodniczącego Komisji Wydawniczej.
 3. Pracami Wydawnictwa kieruje Kierownik Wydawnictwa.

 

Organizacja Wydawnictwa

§2

 1. W skład Wydawnictwa wchodzą:
  • Kierownik Wydawnictwa.
  • Sekretariat Wydawnictwa.
 2. Zadania Kierownika Wydawnictwa:
  • Kierowanie pracami Sekretariatu Wydawnictwa i Redakcji.
  • Opracowywanie planów wydawniczych i przedstawianie ich do zaopiniowania Komisji Wydawniczej oraz Dyrektorowi CDiS SZ do zatwierdzenia.
  • Współpraca w zakresie prac wydawniczych z innymi komórkami wewnętrznymi CDiS SZ oraz z podmiotami zewnętrznymi.
  • Wyznaczanie redaktorów językowych i prowadzących odpowiedzialnych za redakcję językową oraz koordynację realizacji procesu wydawniczego danej publikacji.
  • Określanie zakresu prac wchodzących w skład opracowania redakcyjnego i technicznego.
 3. Zadania Sekretariatu Wydawnictwa:
  • Przygotowywanie niezbędnych materiałów do zawarcia umów z uczestnikami procesu wydawniczego.
  • Prowadzenie rejestrów umów oraz kartotek tytułów wydawniczych z informacjami o wydanych pozycjach i autorach.
  • Przygotowywanie pism w sprawie druku i innych procedur wydawniczych.
  • Organizacja i zabezpieczanie bieżącej działalności Wydawnictwa.
 4. Zadania Redakcji:
  • Redakcja językowa i korekta publikacji zatwierdzonych przez Komisję Wydawniczą i przesłanych do Wydawnictwa.
  • Ścisła współpraca z autorem utworu; przesyłanie publikacji do korekty autorskiej.
  • Przestrzeganie harmonogramu prac nad danym wydawnictwem; koordynacja procesu wydawniczego – od przekazania utworu poprzez opracowanie redakcyjne do odbioru nakładu z drukarni.
 5. Skład Komisji Wydawniczej:
  • Zastępca Dyrektora CDiS SZ – Szef Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń: Przewodniczący.
  • Szef Oddziału Analiz Operacji Wojskowych: Zastępca Przewodniczącego.
  • Szef Oddziału Doktryn i Regulaminów Wojsk Lądowych.
  • Szef Oddziału Wykorzystania Doświadczeń.
  • Szef Oddziału Eksperymentowania.
  • Szef Oddziału Rozwoju Koncepcji.
  • Szef Wydziału Upowszechniania Wniosków i Doświadczeń.
 6. Zadania Komisji Wydawniczej:
  • Nadzór merytoryczny nad Wydawnictwem.
  • Opiniowanie Regulaminu Wydawnictwa i planów wydawniczych.
  • Ocena merytoryczna przesyłanych do Wydawnictwa utworów oraz decydowanie o zasadności wydania danej publikacji.
 7. Rada Naukowa Wydawnictwa:
  • Wydawnictwo buduje współpracę opartą na wiedzy i doświadczeniu merytorycznym środowiska naukowego. W tym celu powołana została Rada Naukowa Wydawnictwa.
  • Misją Rady Naukowej jest troska o poziom merytoryczny monografii publikowanych w Wydawnictwie oraz zachowanie wysokich standardów rzetelności naukowej i etyki publikacyjnej.

 

Zadania Wydawnictwa

§3

 1. Misją Wydawnictwa jest wydawanie i rozpowszechnianie prac naukowych, materiałów informacyjnych oraz innych opracowań służących potrzebom obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozwojowi Sił Zbrojnych RP.
 2. Do zadań Wydawnictwa należy:
  • Opracowywanie redakcyjne i techniczne prac zlecanych przez komórki wewnętrzne CDiS SZ (w szczególności: monografie, skrypty oraz podręczniki, publikacje zbiorowe itp.).
  • Zawieranie umów z uczestnikami procesu wydawniczego (autorami, redaktorami merytorycznymi, recenzentami itp.).
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji realizowanych prac.
  • Przygotowywanie pism (umów) w sprawie druku i innych usług.
  • Współpraca z drukarniami, autorami i recenzentami.
  • Przekazywanie egzemplarzy obowiązkowych.
  • Współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie nadawania wydawanym publikacjom numerów ISBN oraz ISSN.
  • Obsługa strony internetowej Wydawnictwa.

 

Zasady publikacji w Wydawnictwie

§4

 1. W Wydawnictwie stosuje się zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (Commitee on Publication Ethics – COPE).
 2. Ustala się procedurę recenzji naukowej dla Utworów naukowych oraz Utworów pod redakcją naukową.
 3. Wykonanie recenzji następuje na dostarczonym przez Wydawnictwo odpowiednim formularzu.

 

 

Postanowienia końcowe

§5

 1. Szczegółowe informacje dotyczące profilu Wydawnictwa, zasad etyki publikacyjnej, procedur wydawniczych i recenzji oraz wymogów edytorskich zostały zawarte w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Wydawnictwa Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora CDiS SZ.  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

  
 • english version
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.